Od pondělí 12.4.2021 je již možnost provést napojení splaškových odpadních vod z domácností Vašich rodinných domů do nově vybudované kanalizace. Vaše domovní kanalizační přípojky propojujte do kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 s černým poklopem, které jsou majetkem obce Veřovice. Je zapotřebí při realizačních pracích dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí v místě hloubení rýhy pro uložení kanalizačního potrubí!!! V případě poškození těchto inženýrských sítí hrozí nebezpečí a další sankce s tím spojené! Doporučuji před zahájením výkopových prací na domovní kanalizační přípojce řádné vytyčení všech inženýrských sítí v blízkosti výkopu pro uložení kanalizačního potrubí (t.j. vodovod–SmVak, plyn–RWE, datová a telekomunikační síť – CETIN, ČEZ–elektro….). Tímto se vyhnete případným problémům při výkopech a sankcím za porušení těchto inženýrských sítí z důvodu jejich poškození!!!

Doplňující informace – do nově zprovozněné a budované kanalizace a ČOV v obci Veřovice je možno napojit a vypouštět jen znečištěné splaškové vody z domácností, nikoliv vody dešťové ze střech rodinných domů a nemovitostí, okapů a odvodnění povrchových vod kolem rodinných domů a nemovitostí, vsakovacích drenáží, jímek, odvodňovacích žlabů, z příkop, ze zatrubnění, apod. Do nově budované kanalizace patří jen vody splaškové, tj. veškeré vody, které jsou uvnitř rodinných domů a nemovitostí, např. záchody, koupelny, pračky, myčky a veškerá použitá voda z domácností!        

Při realizaci domovních kanalizačních přípojek nepropojujte kanalizační potrubí do kanalizační šachtové trubky v průměru DN 425 (žebrovaná oranžová trubka). Kanalizační potrubí lze spojit a propojit v šachtici, která se nachází na hranici Vašeho pozemku v šachtovém dně o venkovním průměru DN 160 (úplně na dně ve spodní části šachtice).

Pokud budou zjištěny případy porušení těchto zásadních pravidel při napojení Vašich domovních kanalizačních přípojek a závady nebudou odstraněny, bude veřejná část přípojky pro daný rodinný dům či nemovitost zrušena nebo zaslepena!

Realizaci a napojení domovní kanalizační přípojky na nově vybudovaný a zprovozněný kanalizační řad v majetku obce Veřovice je nutno provést odbornou firmou.

Na veškerých domovních kanalizačních přípojkách po realizaci a zprovoznění dojde k monitoringu napojení potrubí až po vyústění z Vašich domácností! Při zjištění závady bude nutné provést opravu. Doporučujeme si pořídit při výkopových pracích na domovních kanalizačních přípojkách fotodokumentaci k případnému předložení příslušným orgánům.

Důležitá zásadní informace:  

Informujeme občany z rodinných domů a nemovitostí č.p. 136, 88, 449, 363, 337, 47, 48, 163, 303, 141, 183, 418, 162, 46, 469, 468 a č.ev. 60, že je možno se již řádně napojit na nově vybudovanou obecní splaškovou kanalizaci v obci.

V následujících měsících budou majitelé nemovitostí, kteří jsou již připojeni, vyzváni k podpisu smlouvy o odvedení odpadních vod z domácností, která se momentálně připravuje. Poplatek za stočné z odvedených odpadních vod bude obec vybírat od 1.1.2022.

Věřím v to, že to společně všichni dohromady zvládneme a hlavně, že si rozumíme a chápeme. 

Kontaktní údaje v případě poruchy (zákaznické centrum):
Plyn         tel. 1239
SmVak vodovodní řad  tel. 800 292 300
CETIN datová a komunikační síť tel. 238 461 111
ČEZ distribuce       tel. 800 850 860

V případě potřeby objasnění či vysvětlení nejasností v technických záležitostech se na mne kdykoli obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. Děkuji za spolupráci a pochopení.

Martin Fojtík, starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz