Od pondělí 12.4.2021 je již možnost provést napojení splaškových odpadních vod z domácností Vašich rodinných domů do nově vybudované kanalizace. Vaše domovní kanalizační přípojky propojujte do kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 s černým poklopem, které jsou majetkem obce Veřovice. Je zapotřebí při realizačních pracích dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí v místě hloubení rýhy pro uložení kanalizačního potrubí!!! V případě poškození těchto inženýrských sítí hrozí nebezpečí a další sankce s tím spojené! Doporučuji před zahájením výkopových prací na domovní kanalizační přípojce řádné vytyčení všech inženýrských sítí v blízkosti výkopu pro uložení kanalizačního potrubí (t.j. vodovod–SmVak, plyn–RWE, datová a telekomunikační síť – CETIN, ČEZ–elektro….). Tímto se vyhnete případným problémům při výkopech a sankcím za porušení těchto inženýrských sítí z důvodu jejich poškození!!!

Doplňující informace – do nově zprovozněné a budované kanalizace a ČOV v obci Veřovice je možno napojit a vypouštět jen znečištěné splaškové vody z domácností, nikoliv vody dešťové ze střech rodinných domů a nemovitostí, okapů a odvodnění povrchových vod kolem rodinných domů a nemovitostí, vsakovacích drenáží, jímek, odvodňovacích žlabů, z příkop, ze zatrubnění, apod. Do nově budované kanalizace patří jen vody splaškové, tj. veškeré vody, které jsou uvnitř rodinných domů a nemovitostí, např. záchody, koupelny, pračky, myčky a veškerá použitá voda z domácností!        

Při realizaci domovních kanalizačních přípojek nepropojujte kanalizační potrubí do kanalizační šachtové trubky v průměru DN 425 (žebrovaná oranžová trubka). Kanalizační potrubí lze spojit a propojit v šachtici, která se nachází na hranici Vašeho pozemku v šachtovém dně o venkovním průměru DN 160 (úplně na dně ve spodní části šachtice).

Pokud budou zjištěny případy porušení těchto zásadních pravidel při napojení Vašich domovních kanalizačních přípojek a závady nebudou odstraněny, bude veřejná část přípojky pro daný rodinný dům či nemovitost zrušena nebo zaslepena!

Realizaci a napojení domovní kanalizační přípojky na nově vybudovaný a zprovozněný kanalizační řad v majetku obce Veřovice je nutno provést odbornou firmou.

Na veškerých domovních kanalizačních přípojkách po realizaci a zprovoznění dojde k monitoringu napojení potrubí až po vyústění z Vašich domácností! Při zjištění závady bude nutné provést opravu. Doporučujeme si pořídit při výkopových pracích na domovních kanalizačních přípojkách fotodokumentaci k případnému předložení příslušným orgánům.

Důležitá zásadní informace:  

Prosíme spoluobčany z rodinných domů a nemovitostí č.p. 136, 88, 449, 363, 337, 47, 48, 163, 303, 141, 183, 418, 162, 46, 469, 468 a č.ev. 60, aby zatím neprováděli propojení splaškových vod ze svých rodinných domů a nemovitostí do nově vybudované „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“, a to z důvodu reklamace na hlavním kanalizačním řadu poblíž těchto Vašich rodinných domů. Důvodem reklamačního řízení je vychýlení tubusů revizních plastových šachet a průsak spodní vody do sanovaného betonového dna šachty poblíž křižovatky u rodinného domu č.p. 418. Stanovený termín prováděných prací na odstranění reklamace je ve dnech od 15.4.2021 do 15.6.2021. Následně po odstranění výše uvedené závady se budete moci již napojit na nově vybudovaný kanalizační řad. Budete o tom neprodleně informování. Tímto se omlouváme za způsobené komplikace.

Věřím v to, že to společně všichni dohromady zvládneme a hlavně, že si rozumíme a chápeme. 

Kontaktní údaje v případě poruchy (zákaznické centrum):
Plyn         tel. 1239
SmVak vodovodní řad  tel. 800 292 300
CETIN datová a komunikační síť tel. 238 461 111
ČEZ distribuce       tel. 800 850 860

V případě potřeby objasnění či vysvětlení nejasností v technických záležitostech se na mne kdykoli obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. Děkuji za spolupráci a pochopení.

Martin Fojtík, starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz