Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 - Zveřejňování informací

Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

 1. důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
 2. popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,
 3. místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,
 4. postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
 5. přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
 6. sazebník úhrad za poskytování informací,
 7. výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 též způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet).

Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami.


1. Úplný oficiální název:

Obec Veřovice, okres Nový Jičín

2. Důvod a způsob založení:

Obcemi podle zákona č. 367//1990 Sb., byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákona č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnícká osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou a přenesenou působnost.

V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

 • zastupitelstvo obce
 • finanční a kontrolní výbor jako iniciativní orgán zastupitelstva obce
 • komise jako iniciativní a poradní orgány starosty obce
 • starosta obce
 • obecní úřad

3. Organizační struktura:

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce v počtu 2 zařazení do Obecního úřadu ve Veřovicích. Zastupitelstvo obce nezřídilo pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory ani oddělení.

4. Kontaktní spojení:

5. Bankovní spojení:

ČS a.s., pobočka Frenštát p.R., č.ú. 1760025379/0800

Platby lze uhradit i v hotovosti v pokladně Obecního úřadu ve Veřovicích v úředních hodinách:

 • pondělí, středa: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
 • úterý, čtvrtek:  8:00 - 11:30 12:30 - 14:30

6. IČO:

00298531

7. DIČ:  

CZ00298531

8. Dokumenty:

Rozpočet obce: v nabídce Obecní úřad - finance obce

Územní plán: v nabídce O obci - územní plán

9. Žádosti a informace:

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Obec Veřovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce - vývěsní skříňky na budově OÚ ve středu obce
 • na internetové úřední desce na adrese:  www.verovice.cz/uredni-deska/aktualni/
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a v úředních hodinách 

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedeným způsobem:

 • ústně - osobně na Obecním úřadě ve Veřovicích v úředních dnech
 • telefonicky - na tel. 556 857 093
 • písemně - na adrese: Obec Veřovice, Veřovice č. 670, 74273 Veřovice
 • emailem - obecni.urad@verovice.cz

Obce jsou povinny poskytnou všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a podějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§17 zák. č. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. č. 106/1999 Sb., zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve zněné pozdějších předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti o informace ve smyslu tohoto zákona lez podat ústně nebo písemně. Písemně na adresu: Obec Veřovice, Veřovice č. 670, 742 73 Veřovice. Písemnou žádostí o informace je i žádost podaná elektronickou poštou - e-mail: podatelna@verovice.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. e zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech uvedených v § 14 odst.5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejich důvodech bude obecní úřad žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být zřejmé:

 1. komu je určena
 2. kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

 1. musí být srozumitelná
 2. musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 3. nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30  kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti.

 1. písemně
 2. nahlédnutím do spisu
 3. pořízením kopie
 4. na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářnich dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů inforamce poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky:

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta obce.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření starosty a zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně nebo písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnícké osoby, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře:

Žádost o poskytnutí formuláře je možno podat přímo na Obecním úřadě ve Veřovicích.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat OÚ ve Veřovicích nebo pověřený úřad MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. Další zdroje na www.portal.gov .

14. Nejdůležitější předpisy:

Zákony
 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
 • Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)
 • zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb.

15. Sazebník úhrad:

Obec Veřovice má stanoven sazebních náhrad za poskytování informací, který tvoří přílohu č. 5 Směrnice o poskytování informací.

16. Licenční smlouvy:

Obec Veřovice nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Seznam organizací:

 • Základní škola a mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace
 • Kulturní zařízení Veřovice, příspěvková organizace

18. Živnostenská oprávnění a honební společenstvo:

Obec Veřovice není živnostenským úřadem.

Na území obce Veřovice, které zahrnuje katastrální území Veřovice, působí jako honební společenstvo - Honební společenstvo Veřovice.

 19. ID datové schránky

rjgbakd