Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.


1. Oficiální název:

Obec Veřovice (dále jen obec)

2. Důvod a způsob založení:

Obcemi podle zákona č. 367/1990 Sb., byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou a přenesenou působnost.

V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

 • zastupitelstvo obce
 • finanční a kontrolní výbor jako iniciativní orgán zastupitelstva obce
 • komise jako iniciativní a poradní orgány starosty obce
 • starosta obce
 • obecní úřad

3. Organizační struktura:

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Veřovice č. 670  
742 73 Veřovice  
okres Nový Jičín

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Veřovice č. 670  
742 73 Veřovice

4.3. Úřední hodiny

Přehled úředních hodin

4.4. Telefonní čísla

Pevná linka 556 857 093  
Mobil 736 689 699

4.5. Adresa internetové stránky

www.verovice.cz

4.6. Adresa podatelny

Veřovice č. 670  
742 73 Veřovice

4.7. Elektronická adresa podatelny

obecni.urad@verovice.cz

4.8. Datová schránka

rjgbakd

5. Případné platby lze poukázat

ČS a.s., pobočka Frenštát p.R., č.ú. 1760025379/0800

6. IČO

00298531

7. DIČ

CZ00298531

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2. Rozpočet

Obecní úřad - Dokumenty OÚ - Finance

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně - osobně na Obecním úřadě ve Veřovicích v úředních dnech (viz Úřední hodiny)
 • písemně - na adrese: Obec Veřovice, Veřovice č. 670, 74273 Veřovice
 • emailem - obecni.urad@verovice.cz
 • datovou schránkou - rjgbakd
 • telefonicky - na tel. 556 857 093

Žádosti o informace ve smyslu tohoto zákona lez podat ústně nebo písemně. 

Písemně na adresu: Obec Veřovice, Veřovice č. 670, 742 73 Veřovice. Písemnou žádostí o informace je i žádost podaná elektronickou poštou - e-mail: obecni.urad@verovice.cz a nebo datovou schránkou - rjgbakd

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. e zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech uvedených v § 14 odst.5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejich důvodech bude obecní úřad žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být zřejmé:

 1. komu je určena
 2. kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

 1. musí být srozumitelná
 2. musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 3. nesmí být formulována příliš obecně.

Obce jsou povinny poskytnou všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a podějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§17 zák. č. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečnosti, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. č. 106/1999 Sb., zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve zněné pozdějších předpisů a pozdějších znění

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30  kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti.

 1. písemně
 2. nahlédnutím do spisu
 3. pořízením kopie
 4. na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob (viz bod 9)

Opravné prostředky:

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta obce.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření starosty a zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně nebo písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právníiké osoby, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Formuláře:

Žádost o poskytnutí formuláře je možno podat přímo na Obecním úřadě ve Veřovicích.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat OÚ ve Veřovicích nebo pověřený úřad MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. Další zdroje na https://portal.gov.cz/.

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

11.2. Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec má stanoven sazebník úhrad za poskytování informací (ke stažení ve formátu .pdf)

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Obec nedisponuje vzory licenčních smluv.

13.2. Výhradní licence

Obec nedisponuje vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím