Členové zastupitelstva obce Veřovice na období 2018 - 2022.

  Jméno Telefon E-mail
  Martin Fojtík (ČSSD)
(Starosta obce )
556 857 059, 736 689 699 starosta@verovice.cz
  František Černoch (Nezávislí pro Veřovice)
(Místostarosta obce)
556 843 841, 603 589 760 mistostarosta@verovice.cz
  Mgr. Zuzana Piteráková (ČSSD)
(Člen ZO)
736 107 712 zuzkapity@seznam.cz
  Ing. Marcela Paseková (Naše Veřovice)
(Člen ZO)
731 950 261 pasekova.marcela@seznam.cz
  Ing. Petr Vybíral (ČSSD)
(Člen ZO)
604 230 819 petr.vybiral@innogy.com
  Bc. Gabriela Lošáková, DiS. (ČSSD)
(Člen ZO)
608 357 110 losakovaG@seznam.cz
  Zdeněk Bartoň (ČSSD)
(Člen ZO)
603 338 989 zdenabarton@seznam.cz
  Pavel Matúš ( ČSSD)
(Člen ZO)
608 610 111 kettyver@seznam.cz
  Ing. Ondřej Matuš (Naše Veřovice)
(Člen ZO)
607 586 503 o.matus@seznam.cz
  Ing. Iva Šumšalová (Naše Veřovice)
(Člen ZO)
776 132 612 iva.sumsalova@seznam.cz
  Lukáš Urbanovský (Naše Veřovice)
(Člen ZO)
739 211 972 sakul208@email.cz
  Ing. Miroslav Marek (Nezávislí pro Veřovice)
(Člen ZO)
722 912 577 miroslav61@post.cz
  Ing. Petr Šťastný (Nezávislí pro Veřovice)
(Člen ZO)
733 569 688 petr.stast@seznam.cz

 

Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, práv a povinností pak po složení slibu na první schůzi zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva (vždy lichý počet kvůli hlasování) je určen podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel dané obce, a rozhodnutí zastupitelstva.

Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva – finanční a kontrolní. Navíc v případě, že v dané obci žije více než 10 % obyvatel jiné národností než české, i výbor pro národnostní menšiny.

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, tj. v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům. Nejde tedy o záležitosti v přenesené působnosti obcí nebo o věci spadající do působnosti jiných správních úřadů.