Prezentace členů bude probíhat již od 16:30 hodin, pokud se nemůžete dostavit osobně, můžete přiloženou písemnou plnou mocí k Vašemu zastupování na VH HS Veřovice zplnomocnit jinou osobu /Plná moc -tiskopis na OÚ Veřovice nebo příloha ve zpravodaji obce Veřovice /.

 

Dokumenty k projednání na valné hromadě jsou členům HS k dispozici u honebního starosty na adrese Jiří Macíček, Veřovice 438, 742 73 Veřovice.

Občerstvení zajištěno: Jelení guláš, pivo, limo, káva

Program jednání Valné hromady Honebního společenstva Veřovice, IČO: 47998041, dne 03.02.2023

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy VH, volba návrhové komise, volba sčitatelů, ověřovatelů zápisu a zapisovatele)
  3. Zpráva starosty HS
  4. Zpráva o finančním hospodaření HS Veřovice 2019-2022
  5. Projednání a schválení nájemní smlouvy na užívání honitby od 1.4.2023 do 31.3.2033

Návrh usnesení: Uzavření nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem – Myslivecký spolek Veřovice, IČO: 47658169 na další 10-ti leté období

  1. Diskuse
  2. Schválení usnesení valné hromady
  3. Závěr

 

Ve Veřovicích dne 15.12.2022Jiří Macíček, starosta HS Veřovice

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                    PLNÁMOC

                                                                                                                                               

Já,   ……………...……………………………….rodné číslo……………………………………

bytem v ……………………………………………………………………………………………

jako člen HS Veřovice zplnomocňuji………………………………rodné číslo……………..…

bytem v ……………………………………………………………………………………………

k mému zastupování na jednání valné hromady Honebního společenstva Veřovice, která se bude konat v pátek dne 03.02.2023 v sále KD ve Veřovicích. Zmocněnec je oprávněn činit veškeré úkony spojené s účastí člena honebního společenstva na valné hromadě HS Veřovice.

 

V……………………………. dne……………….Zmocnitel………………………………….

 

Tuto udělenou plnou moc přijímám……………………………………………………………..