V minulých dnech klesla průměrná denní teplota pod třináct stupňů Celsia a v řadě měst a obcí začala topná sezóna. Letošní topné období je však jiné než to předešlé – doprovází ho dramatický vývoj na trzích s energiemi. Proto mnoho z nás zvažuje, jakým palivem bude letos topit. Občané by neměli zapomínat, že ať už vyberou jakékoliv palivo, musí znát základní pravidla bezpečného provozování spotřebiče a spalinové cesty, na kterou je spotřebič připojen. Podle platných předpisů je porušení bezpečného provozu spotřebičů a komínů klasifikováno jako přestupek na úseku požární ochrany.

V roce 2021 bylo v okrese Nový Jičín zaznamenáno 21 požárů v souvislosti s provozem spalinové cesty. Je tedy zřejmé, že důsledné dodržování předpisů v této oblasti má své opodstatnění.

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty se provádí podle Vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným způsobem, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním, které smí provádět pouze oprávněná osoba.

Revizi spalinových cest musí provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.

Lhůta pro pravidelné provádění revize spalinové cesty není vyhláškou určena, vyhláška určuje pouze, v jakých případech se revize spalinové cesty se provádí:

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 • po komínovém požáru, nebo
 • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize) neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o provedení práce.

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

Máte spalinové cesty doma? Víte, že tyto body si můžete zkontrolovat sami?

 • řádné upevnění kouřovodu,
 • zda plášť spotřebiče nebo kouřovodu není propálený,
 • zda správně fungují uzávěry komínových dvířek,
 • funkčnost přívodních šnůr a zásuvek u kotle,
 • zda je povrch komínu celistvý, bez viditelných spár, netěsností a omítnutý,
 • dodržení bezpečného odstupu zařízení domácnosti od jakéhokoliv tepelného zdroje,
 • zda je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné.

Vždy je nutné dodržovat návody výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při používání spotřebičů na tuhá paliva používat pouze suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.

Nemělo by se zapomínat, že nikdy není pozdě na to, aby komín prohlédnul odborník a řádně ho vyčistil. Jen tak si bude občan jist, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Před samotným čištěním a kontrolou spalinové cesty je nezbytné vytápění na krátký čas přerušit, dočasné nepohodlí je tedy nezbytná daň za pozdní servis. Vznícení sazí v komíně většinou jednoznačně poukazuje na zanedbání péče o spalinovou cestu.

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.

„Zanedbanou údržbou komínu zvyšujete možnost vzniku požáru.“

Pro bezpečný domov doporučujeme zakoupit práškový hasicí přístroj a naistalovat autonomní hlásič požáru (požární hlásič, který je schopen detekovat nebezpečný kouř při začínajícím požáru). Pokud je Váš dům či byt vybaven plynovým spotřebičem, doporučujeme pořídit si i detektor nebezpečných a výbušných plynů (např. detektor oxidu uhelnatého).

por. Ing. Barbora Ševečková

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

územní odbor Nový Jičín

Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení