Poplatek ze psa

Poplatek ze psa 120,- Kč za jednoho psa. Splatnost poplatku do 31.3.2021 - v hotovosti v pokladně Obecního úřadu ve Veřovicích v úředních dnech nebo převodem na účet u ČS a.s., pobočka Frenštát p.R. č.ú. 1760025379/0800, variabilní symbol 1341000 + číslo popisné, nebo rodné číslo.

Poplatek odpady

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 540,- Kč.  Splatnost poplatku v roce 2021 do 30.6.2021 v hotovosti na pokladně Obecního úřadu ve Veřovicích v úředních dnech a nebo převodem na účet u ČS a.s., pobočka Frenštát p.R., č.ú. 1760025379/0800. Variabilní symboly viz níže

Poplatek za odpady platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt:
- v případě, že platí za všechny poplatníky trvale hlášené na daném čísle popisném je variabilní symbol platby = 1340000 + číslo popisné (např. 1340000563)
- v případě, že platí pouze za 1 poplatníka je variabilní symbol platby = rodné číslo poplatníka

b) fyzická osoba vlastnící v obci stavbu určenou k individuální rekreaci:
- variabilní symbol platby = 1340001 + číslo evidenční (např. 1340001018)

c) fyzická osoba vlastnící v obci byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
- variabilní symbol platby = 1340000 + číslo popisné (např. 1340000563)

Poplatek za vodu

Cena za 1m3 je stanovena na 47,87 Kč (vč. 10% DPH)

Poplatek za pronájem hrobového místa na místním hřbitově

- nájem hrobového místa 5,- Kč za 1m2/1 rok
- služby spojené s nájmem 20,- Kč za 1m2/1 rok

Další poplatky

 • Poplatek za ověření podpisu: 30,- Kč
 • Poplatek za ověření fotokopie: 1 strana 30,- Kč
 • Poplatek za vydání druhopisu rodného listu, úmrtního listu, oddacího listu: 100,- Kč
 • Poplatek za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR: 100,- Kč
 • Poplatek za ohlášení změny trvalého pobytu: 50,- Kč
 • Poplatek za výpis z informačního systému: 50,- Kč
 • Poplatek za výpis z rejstříku trestů: 100,- Kč
 • Poplatek za výpis z katastru nemovitostí: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč
 • Poplatek za výpis z obchodního rejstříku: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč
 • Poplatek za výpis z živnostenského rejstříku: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč
 • Poplatek za výpis z bodového systému řidičů: 1. strana 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství ke skládkování činí: 2,- Kč / 1m2 / den

Poplatek za černobílé kopírování

1 strana A4 - 2 Kč, oboustranně 3 Kč
1 strana A3 - 4 Kč, oboustranně 6 Kč

Poplatek za hlášení v místním rozhlase

1 relace 50,- Kč

Poplatek za zveřejnění reklamy či inzerce ve zpravodaji obce:

1 strana 400,- Kč, 1/2 strany 200,- Kč, nejméně 100,- Kč