Důležitá upozornění pro občany.

Vážení a milí spoluobčané, prosíme Vás, dbejte na bezpečnost osob a dětí poblíž stavenište. Dodržujte pokyny, které budou stanoveny vždy při prováděných pracích (nevstupovat, hrozí pád, silnice uzavřena, silnice neprůjezdná, objížd´ka, slepá ulice,...)!!! Při stavbě se budou pohybovat velká vozidla, výkopová a manipulační technika, těžké stroje. Ještě jednou - DBEJTE NA ZVÝŠENOU BEZPEČNOST OSOB A HLAVNĚ DĚTÍ v blízkosti stavby!!! Prosím Vás nepodceňujte toto upozornění. Nejcenější na světě co máme, je zdraví!!! Děkuji

Neustále budete informováni, kde a jak budou probíhat stavební práce, kde budou dopravní uzavírky, kde bude omezený provoz, kde bude nutno dbát na zvýšenou bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Tímto Vás chci požádat a vyzvat Vás, občany, abyste mne při jakémkoliv problému, nejasnostech v technických záležitostech, sporech majetkoprávních, při poškození Vašich majetků a dalších problémech, neprodleně informovali. Jsem tady od toho, abych s Vámi řešil vše přímo na místě u daného problému při této stavbě. Spokojený občan je občan spokojený.

Předběžný harmonogram výstavby na období  říjen a listopad 2020

Stavební práce a terenní úpravy probíhají na stavbě čističky odpadních vod, která se nachází při výjezdu z obce Veřovice směrem na Mořkov vpravo pod Pěstitelskou pálenicí a sadem švestek. Na již nově vybudovaných hlavních kanalizačních stokách v obci Veřovice budou probíhat veřejné části kanalizačních přípojek tj. odbočky k daným rodinným domům ( nemovitostem). Jsou zahájeny realizační práce na úpravě finálních povrchů na místních komunikacích (jedná se o místní uličky - tzv. malé strany kompletně v celé obci Veřovice) po stavbě "Kanalizace a ČOV v obci Veřovice". Postupně v obci probíhají opravy již na nově vybudovaném kanalizačním řadu a na veřejných kanalizačních přípojkách. Probíhají závěrečné dokončovací práce na stavbě: "Kanalizace a ČOV obce Veřovice". Budeme postupně zahajovat zkušební provoz pouze s užitkovou vodou bez vody splaškové!!!

Důležité informace o dalším vývoji výstavby „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“

Do konce října 2020 budeme pracovat na výstavbě hlavních stok kanalizačních řadů a vedlejších, tzv. veřejných přípojek částí kanalizačních řadů v obci Veřovice, které jsou majetkem obce Veřovice a jsou plně hrazeny z rozpočtu obce Veřovice. Tyto veřejné přípojky kanalizačních řadů budou ukončeny černou kanalizační šachticí o průměru DN 400 mm. Také tyto šachtice jsou hrazeny z rozpočtu obce Veřovice a dále od této šachtice je již část domovních kanalizačních přípojek k rodinným domům hrazena majitelem dané nemovitosti.  Po tomto období - po výstavbě hlavních stok kanalizačních řádů a vedlejších, tzv. veřejných přípojek částí kanalizačních řádů, které plně hradí obec Veřovice, bude možno již začít s prováděním samotných domovních kanalizačních řádů na vlastních pozemcích k dané nemovitosti. Jedná se o domovní části přípojky k rodinným domům od kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 mm s černým poklopem po vyústění splaškových vod z rodinných domů a daných nemovitostí. Zatím je možno začít s předpřípravou a budováním těchto domovních kanalizačních přípojek, ale bez napojení do kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 s černým poklopem.

Upozorňuji a  zároveň Vás prosím!!!  Nepropojujte a nepouštějte prozatím vaše splaškové odpadní vody z vašich domácností do našich kontrolních revizních šachet, které jsou majetkem obce Veřovice. Dopředu budete informováni o finálním napojení a propojení vašich domovních kanalizačních přípojek s našimi revizními kontrolními šachtami. Celou akci budeme muset zdárně dokončit a následně se o vaše splaškové vody již postaráme. Momentálně se o vaše splaškové vody nepostaráme, upozorňuji opravdu nepostaráme. Jen nám to stěžuje práci při výstavbě kanalizace.

Doplňující informace - do nově vybudované Kanalizace a ČOV v obci Veřovice bude možno napojit a vypouštět jen znečištěné splaškové vody z domácností, nikoliv vody dešťové ze střech rodinných domů a nemovitostí, okapů a odvodnění povrchových vod kolem rodinných domů a nemovitostí, vsakovacích drenáží, jímek, odvodňovacích žlabů, z příkop, ze zatrubnění, apod. Do nově budované kanalizace patří jen vody splaškové tj. veškeré vody, které jsou uvnitř rodinných domů a nemovitostí, např. záchody, koupelny, pračky, myčky, a veškerá voda použitá z domácností.

Nové důležité upozornění - při realizaci domovních kanalizačních přípojek nepropojujte kanalizační potrubí do kanalizační šachtové trubky v průměru DN 425 (žebrovaná oranžová trubka). Kanalizační potrubí lze jen spojit a propojit na dně v šachtici, která se nachází na hranici Vašeho pozemku v šachtovém dně o venkovním průměru DN 160 (úplně na dně ve spodní části šachtice).

V případě potřeby objasnění či vysvětlení nejasností v technických záležitostech se na mne kdykoli obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. Děkuji za pochopení.

Martin Fojtík

starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz