Vážení a milí spoluobčané, zde jsou další důležité informace o vývoji stavby "Kanalizace a ČOV obce Veřovice"

Do konce března 2021 budeme pracovat na výstavbě hlavních stok kanalizačních řadů a vedlejších, tzv. veřejných přípojek částí kanalizačních řadů v obci Veřovice, které jsou majetkem obce a jsou plně hrazeny z rozpočtu obce Veřovice. Tyto veřejné přípojky kanalizačních řadů budou ukončeny černou kanalizační šachticí o průměru DN 400 mm. Také tyto šachtice jsou hrazeny z rozpočtu obce Veřovice a dále od této šachtice je již část domovních kanalizačních přípojek k rodinným domkům hrazena majitelem dané nemovitosti. Po tomto období - po výstavbě hlavních stok kanalizačních řadů a vedlejších, tzv. veřejných přípojek částí kanalizačních řadů, které plně hradí obec Veřovice , bude možno již začít s prováděním samotných domovních kanalizačních řadů na vlastních pozemcích k dané nemovitosti. Jedná se o domovní části přípojky k rodinným domům od kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 mm s černým poklopem po vyústění splaškových vod z rodinných domů a daných nemovitostí.

Zatím je možno začít s předpřípravou a budováním těchto domovních kanalizačních přípojek, ale bez napojení do kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 s černým poklopem

Upozorňuji a  zároveň Vás prosím!!!  Nepropojujte a nepouštějte prozatím  splaškové odpadní vody z Vašich domácností do našich kontrolních revizních šachet, které jsou majetkem obce Veřovice. Dopředu budete informováni o finálním napojení a propojení vašich domovních kanalizačních přípojek s našimi revizními kontrolními šachtami. Celou akci budeme muset zdárně dokončit a následně se o vaše splaškové vody již postaráme. Momentálně se o vaše splaškové vody nepostaráme, upozorňuji opravdu nepostaráme. Jen nám to stěžuje práci při výstavbě kanalizace.

Doplňující informace - do nově vybudované Kanalizace a ČOV v obci Veřovice bude možno napojit a vypouštět jen znečištěné splaškové vody z domácností, nikoliv vody dešťové ze střech rodinných domů a nemovitostí, okapů a odvodnění povrchových vod kolem rodinných domů a nemovitostí, vsakovacích drenáží, jímek, odvodňovacích žlabů, z příkop, ze zatrubnění, apod. Do nově budované kanalizace patří jen vody splaškové tj. veškeré vody, které jsou uvnitř rodinných domů a nemovitostí, např. záchody, koupelny, pračky, myčky, a veškerá voda použitá z domácností.

Nové důležité upozornění - při realizaci domovních kanalizačních přípojek nepropojujte kanalizační potrubí do kanalizační šachtové trubky v průměru DN 425 (žebrovaná oranžová trubka). Kanalizační potrubí lze jen spojit a propojit na dně v šachtici, která se nachází na hranici Vašeho pozemku v šachtovém dně o venkovním průměru DN 160 (úplně na dně ve spodní části šachtice).

Obec Veřovice ve spolupráci s Městským úřadem ve Frenštátě pod Radhoštěm, odborem životního prostředí, pracuje na dokončení změny stavby před dokončením,  a to z důvodu dotčených nových parcel výstavbou "Kanalizace a ČOV obce Veřovice". Následně po vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením bude zahájeno kolaudační řízení (závěrečná kolaudace stavby, kterou chceme zahájit ihned po nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením).

V případě potřeby objasnění či vysvětlení nejasností v technických záležitostech se na mne kdykoli obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. Děkuji za pochopení.

Martin Fojtík

starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz