Po uplynutí pololetí bude opět provedeno vyúčtování spotřeby vody v oblasti dolního konce obce a v celé obci vyúčtování poplatku za vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace – tzv. stočné. Obracíme se na občany s žádostí o spolupráci ohledně hlášení stavu vodoměru ke dni 31.12.2023.

Stav vodoměru nahlásí: občané připojeni na obecní vodovod (dolní konec obce) a občané s měřenou vlastní studnou připojeni na kanalizaci.

Občané připojeni na vodovodní řád SmVaK stav hlásit nemusí, je nám poskytován přímo společností SmVaK.

Stavy vodoměru hlaste emailem na adresu ucetni@verovice.cz nebo telefonicky na číslo 556 843 842 p. Haluškové nebo osobně na obecním úřadě do 15.1.2024.

Faktury za vodné a stočné budou rozesílány na emaily uvedené ve smlouvách, popř. poštou v průběhu měsíců únor a březen 2024. Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy variabilní symbol a také specifický symbol uvedený na faktuře, aby došlo ke správnému přiřazení platby.

Děkuji za Vaši vstřícnost.                                                     

Ing. Lenka Halušková, ekonomka obce