Členové zastupitelstva obce Veřovice na období 2022 - 2026.

  Jméno Telefon E-mail
 

Martin Fojtík (ČSSD - nezávislý)
(Starosta obce )

556 857 059, 736 689 699 starosta@verovice.cz
  Pavel Matúš (ČSSD - nezávislý)
(Místostarosta obce)
556 843 841, 603 589 760 mistostarosta@verovice.cz
  Mgr. Zuzana Mihalíková (ČSSD)
(Člen ZO)
736 107 712 zuzkapity@seznam.cz
 

Bc. Gabriela Lošáková, DiS. (ČSSD)

(Člen ZO)

608 357 110

losakovag@seznam.cz

 

Ing. Petr Šťastný (ČSSD - nezávislý)

(Člen ZO)

733 569 688 petr.stast@seznam.cz
  Zdeněk Bartoň (ČSSD)
(Člen ZO)
603 338 989 zdenabarton@seznam.cz
 

Petr Kučera (ČSSD - nezávislý)

(člen ZO)

604 486 279

 

petakuca@seznam.cz

 

Lucie Křížková (ČSSD - nezávislý)

(Člen ZO)

773 588 866 krizkova.lucka@seznam.cz
  Ing. Ondřej Matuš (Naše Veřovice - nezávislí kandidáti)
(Člen ZO)
607 586 503 o.matus@seznam.cz
 

Ing. Jonáš Smetana (Naše Veřovice - nezávislí kandidáti)

(Člen ZO)

731 090 920 jonas.smetana@gmail.com
  Ing. Iva Šumšalová (Naše Veřovice - nezávislí kandidáti)
(Člen ZO)
776 132 612 iva.sumsalova@seznam.cz
  Lukáš Urbanovský (Naše Veřovice - nezávislí kandidáti)
(Člen ZO)
739 211 972 sakul208@email.cz
  Anna Štěpánová (Jiná volba - nezávislí kandidáti)
(Člen ZO)
737 485 282 astepanova1@seznam.cz

 

Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, práv a povinností pak po složení slibu na první schůzi zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva (vždy lichý počet kvůli hlasování) je určen podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel dané obce, a rozhodnutí zastupitelstva.

Obecní zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva – finanční a kontrolní. Navíc v případě, že v dané obci žije více než 10 % obyvatel jiné národností než české, i výbor pro národnostní menšiny.

Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, tj. v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům. Nejde tedy o záležitosti v přenesené působnosti obcí nebo o věci spadající do působnosti jiných správních úřadů.