Poplatek za odpady

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku činí  600,- Kč/1 poplatníka. 

Splatnost poplatku v roce 2022 je do 30.6.2022

Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu ve Veřovicích v úředních dnech a nebo převodem na účet u ČS a.s., pobočka Frenštát p.R., č.ú. 1760025379/0800. Variabilní symboly viz níže

Poplatek za odpady platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt:
- v případě, že platí za všechny poplatníky trvale hlášené na daném čísle popisném je variabilní symbol platby = 1340000 + číslo popisné (např. 1340000563)
- v případě, že platí pouze za 1 poplatníka je variabilní symbol platby = rodné číslo poplatníka

b) fyzická osoba vlastnící v obci stavbu určenou k individuální rekreaci:
- variabilní symbol platby = 1340001 + číslo evidenční (např. 1340001018)

c) fyzická osoba vlastnící v obci byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba:
- variabilní symbol platby = 1340000 + číslo popisné (např. 1340000563)