Důležitá upozornění pro občany.

Vážení a milí spoluobčané, prosíme Vás, dbejte na bezpečnost osob a dětí poblíž stavenište. Dodržujte pokyny, které budou stanoveny vždy při prováděných pracích (nevstupovat, hrozí pád, silnice uzavřena, silnice neprůjezdná, objížd´ka, slepá ulice,...)!!! Při stavbě se budou pohybovat velká vozidla, výkopová a manipulační technika, těžké stroje. Ještě jednou - DBEJTE NA ZVÝŠENOU BEZPEČNOST OSOB A HLAVNĚ DĚTÍ v blízkosti stavby!!! Prosím Vás nepodceňujte toto upozornění. Nejcenější na světě co máme, je zdraví!!! Děkuji

Neustále budete informováni, kde a jak budou probíhat stavební práce, kde budou dopravní uzavírky, kde bude omezený provoz, kde bude nutno dbát na zvýšenou bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Tímto Vás chci požádat a vyzvat Vás občany, abyste mne při jakémkoliv problému, nejasnostech v technických záležitostech, sporech majetkoprávních, při poškození Vašich majetků a dalších problémech, neprodleně informovali. Jsem tady od toho, abych s Vámi řešil vše přímo na místě u daného problému při této stavbě. Spokojený občan je občan spokojený.

Předběžný harmonogram výstavby na období listopad, prosinec 2019 a leden 2020

Stavební práce probíhají v úseku uličky za železničním mostem pod Restaurací u Hyklů směrem vlevo od železničního mostu do obou dvou uliček a dále také směrem kolem Restaurace u Hyklů směrem k parkovišti u fotbalového hřiště dále k lyžařské cestě až směrem do Pádolí.

Práce probíhají v uličce naproti bývalého obecního úřadu č.p. 70 k rodinným domům č.p. 439 p. Veselková Michaela, kolem č.p. 27, č.p. 444 p. Macháček Luboš, č.p. 204 rodina Sýkorova a č.p. 550 p. Jaromír Křížek a Romana Mičková. Oblast v kolonii -  ulička od č.p. 181 rodina Špačkova, kolem č.p. 281, č.p. 145, č.p. 583, č.p. 576, č.p. 564, č.p. 459, č.p. 391, č.p. 488, č.p. 455,  č.p. 271, č.p. 457, č.p. 460, č.p. 254, č.p. 452, č.p. 456, č.p. 484, č.p. 470, č.p. 485, č.p. 493, č.p. 503, č.p. 490.Dále slepá ulička směrem za restaurací Dolní dvůr k č.p. 134, č.p. 323, č.p. 212, č.p. 240, č.p. 413, dále krátká slepá ulička k č.p. 508, č.p.481, č.p. 482, č.p. 440 a v neposlední řadě slepá ulička k č.p. 592, č.p.272, č.p.26, č.p.25, č.p. 465, č.p. 236, č.p. 507, č.p. 510. Dále dlouhá ulice kolem potoka Jičínka od č.p. 166 naproti nového obecního úřadu směrem na horní konec kolem potoka Jičínka po malé straně kolem bývalé firmy Josef Slavík až k fotbalovému hřišti k č.p. 491, č.p. 195, č.p. 613. Dále stavební práce budou probíhat v oblasti lokality Rýnštok. Dále slepá ulička před železničním přejezdem na Frenštát pod Radhostěm k č.p. 202, č.p. 415, č.p. 340, č.p. 339, č.p. 335,  č.p. 301, č.p. 302, č.p. 399, č.p. 643 a č.p. 644. V neposlední řadě budou práce probíhat na stavbě čističky odpadních vod, která se nachází při výjezdu z obce Veřovice směrem na Mořkov vpravo pod Pěstitelskou pálenicí a sadem švestek. Dále budou probíhat stavební práce v uličce do Kolonie u č.p. 558 rodina Tománkova  směrem k č. p. 239 p. Staňková Eliška, kolem č.p. 617 rodina Šumšalova až k č.p. 262 p. Bartoň Štěpán. Až do 30.11.2019 budou stavební práce také probíhat v hlavní krajské komunikaci č. II/483 a II/480, a to přesněji úseky u č.p. 209 rodina Plucnarova směrem k železničnímu přejezdu směrem na Frenštát pod Radhoštěm v délce cca 400 m, dále úsekem od nového obecního úřadu směrem na horní konec až po nákupní středisko v délce cca 1 km, dále úsekem od nového obecního úřadu č.p. 670 až po starý obecní úřad (katolický dům č.p. 70) v délce cca 300 m a posledním úsekem bude úsek u dolní křižovatky u Restaurace Dolní Dvůr směrem na Ženklavu v délce cca 100 m. Dalším velkým úsekem bude lokalita kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Veřovicích a kolem Orlovny č.p. 622. Dále stavební práce budou probíhat kolem vlakového nádraží u č.p. 98, č.p. 201, č.p. 172, č.p. 313, č.p. 352, č.p. 436, č.p. 287, č.p. 99, č.p. 321, č.p. 260, č.p. 297

 

Během měsíce září,  října a listopadu 2019 budou probíhat stavební práce na hlavní komunikaci č. II/483 a II/480 tj. dojde k vyfrézování celého jednoho jízdního pruhu v šíři 3,2 (v jízdním pruhu, kde je veden kanalizační řád) a následně dojde k položení nového asfaltového povrchu v celé šíří jednoho jízdního pruhu v celé délce hlavní komunikace cca (4km – přes celou obec Veřovice). Příčné překopy (kanalizační přípojky napříč hlavní komunikace) budou zapraveny 3 m na každou stranu od osy výkopu tj. dojde k zapravení asfaltovým povrchem.

Důležité informace o dalším vývoji výstavby „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“

Celý rok 2019 a celý rok 2020 budeme pracovat na výstavbě hlavních stok kanalizačních řadů a vedlejších, tzv. veřejných přípojek částí kanalizačních řadů v obci Veřovice, které jsou majetkem obce Veřovice a jsou plně hrazeny z rozpočtu obce Veřovice. Tyto veřejné přípojky kanalizačních řadů budou ukončeny černou kanalizační šachticí o průměru DN 400 mm. Také tyto šachtice jsou hrazeny z rozpočtu obce Veřovice a dále od této šachtice je již část domovních kanalizačních přípojek k rodinným domkům hrazena majitelem dané nemovitosti. Prozatím není kam pospíchat, až koncem roku 2020, kdy se bude moci postupně pracovat na budování vašich domovních kanalizačních přípojek, které budou již v majetku vlastníka nemovitosti a vlastník nemovitosti si je bude hradit na své náklady. S termínem začátku napojování a budování vašich domovních kanalizačních přípojek budete dopředu informováni a vyzváni!!! 

Domovní kanalizační přípojky

Usilovně a nepřetržitě ve spolupráci s fy. AGPOL, s.r.o. Olomouc se pracuje na závěrečném dokončování projekčních prací na vašich domovních kanalizačních přípojkách k vašim nemovitostem (rodinným domům). Tato projektová dokumentace k domovním kanalizačním přípojkám byla či nebyla vámi hrazena částkou 1.500 Kč. V neposlední řadě je potřeba u rodinných domků viz. níže seznam č.p., aby vlastník dané nemovitosti se osobně dostavil na Obecní úřad ve Veřovicích a podepsal 2x situační výkres + plnou moc k zastupování při realizaci domovních kanalizačních přípojek. Tímto bych chtěl poprosit a požádat majitelé nemovitostí níže uvedených čísel popisných či evidenčních, aby se dostavili do 31.10.2019 na Obecní úřad ve Veřovicích k vyplnění a podepsání patřičných dokladů, aby bylo možno dále s těmito dokumenty pracovat a dopracovat se k úspěšnému územnímu souhlasu, územnímu rozhodnutí a vydání stavebního povolení na domovní část kanalizační přípojky k nemovitostem (rodinným domům). S termínem do 30.11.2019!!!

Seznam nemovitostí vzestupně dle čísla popisného/evidenčního/parcelního:

č.popisná - 15,28,65,75,83,115,118,165,282,300, 310, 320,

446,478,629,.

č. evidenční – 13,41,

č. parcelní – parc. č. 716,

V případě potřeby objasnění či vysvětlení nejasností v technických záležitostech se na mne kdykoli obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. Děkuji za pochopení.

Martin Fojtík

starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz