Důležitá upozornění pro občany.

Vážení a milí spoluobčané, prosíme Vás, dbejte na bezpečnost osob a dětí poblíž stavenište. Dodržujte pokyny, které budou stanoveny vždy při prováděných pracích (nevstupovat, hrozí pád, silnice uzavřena, silnice neprůjezdná, objížd´ka, slepá ulice,...)!!! Při stavbě se budou pohybovat velká vozidla, výkopová a manipulační technika, těžké stroje. Ještě jednou - DBEJTE NA ZVÝŠENOU BEZPEČNOST OSOB A HLAVNĚ DĚTÍ v blízkosti stavby!!! Prosím Vás nepodceňujte toto upozornění. Nejcenější na světě co máme, je zdraví!!! Děkuji

Neustále budete informováni, kde a jak budou probíhat stavební práce, kde budou dopravní uzavírky, kde bude omezený provoz, kde bude nutno dbát na zvýšenou bezpečnost osob a dětí poblíž staveniště. Tímto Vás chci požádat a vyzvat Vás, občany, abyste mne při jakémkoliv problému, nejasnostech v technických záležitostech, sporech majetkoprávních, při poškození Vašich majetků a dalších problémech, neprodleně informovali. Jsem tady od toho, abych s Vámi řešil vše přímo na místě u daného problému při této stavbě. Spokojený občan je občan spokojený.

Předběžný harmonogram výstavby na období  leden, únor a březen 2020

Práce probíhají v uličce naproti bývalého obecního úřadu č.p. 70 k rodinným domům č.p. 439 p. Veselková Michaela, kolem č.p. 27, č.p. 444 p. Macháček Luboš, č.p. 204 rodina Sýkorova a č.p. 550 p. Jaromír Křížek a Romana Mičková. .Dále slepá ulička směrem za restaurací Dolní dvůr k č.p. 134, č.p. 323, č.p. 212, č.p. 240, č.p. 413, dále krátká slepá ulička k č.p. 508, č.p.481, č.p. 482, č.p. 440 a v neposlední řadě slepá ulička k č.p. 592, č.p.272, č.p.26, č.p.25, č.p. 465, č.p. 236, č.p. 507, č.p. 510. Dále budou stavební práce probíhat v oblasti lokality Rýnštok u č.p. 571, č.p. 572, č.p. 568, č.p. 132, p.č. 494, č.p. 579, č.p.574, č.p.575, č.p. 569, č.p. 620, č.p.573, č.p. 587, č.p. 446, č.p. 501, č.p. 308, č.p. 370, č.p. 396, č.p. 327.  Dalším úsekem bude lokalita kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie a kolem Orlovny č.p. 622. Dále krátký úsek v lokalitě v " Cigánské ulici", protlak pod lávkou u č.p. 264 a 36. V neposlední řadě ulička naproti nového obecního úřadu k č.p. 185, č.p.332, č.p.495, č.p.504, č.p.190 a ulice naproti kulturního domu směrem na parkoviště ke smuteční síni od č.p. 166 kolem č.p.139, č.p.140 a č.p.341. V neposlední řadě budou práce probíhat na stavbě čističky odpadních vod, která se nachází při výjezdu z obce Veřovice směrem na Mořkov vpravo pod Pěstitelskou pálenicí a sadem švestek.

Na již nově vybudovaných kanalizačních stokách v obci Veřovice budou probíhat veřejné části kanalizačních přípojek, tj. odbočky k daným rodinným domům (nemovitostem).

Důležité informace o dalším vývoji výstavby „Kanalizace a ČOV v obci Veřovice“

Do konce dubna 2020 budeme pracovat na výstavbě hlavních stok kanalizačních řadů a vedlejších, tzv. veřejných přípojek částí kanalizačních řadů v obci Veřovice, které jsou majetkem obce Veřovice a jsou plně hrazeny z rozpočtu obce Veřovice. Tyto veřejné přípojky kanalizačních řadů budou ukončeny černou kanalizační šachticí o průměru DN 400 mm. Také tyto šachtice jsou hrazeny z rozpočtu obce Veřovice a dále od této šachtice je již část domovních kanalizačních přípojek k rodinným domům hrazena majitelem dané nemovitosti.  Po tomto období - po výstavbě hlavních stok kanalizačních řádů a vedlejších, tzv. veřejných přípojek částí kanalizačních řádů, které plně hradí obec Veřovice, bude možno již začít s prováděním samotných domovních kanalizačních řádů na vlastních pozemcích k dané nemovitosti. Jedná se o domovní části přípojky k rodinným domům od kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 mm s černým poklopem po vyústění splaškových vod z rodinných domů a daných nemovitostí. Zatím je možno začít s předpřípravou a budováním těchto domovních kanalizačních přípojek, ale bez napojení do kontrolní revizní šachtice s průměrem DN 400 s černým poklopem.

Upozorňuji a  zároveň Vás prosím!!!  Nepropojujte a nepouštějte prozatím vaše splaškové odpadní vody z vašich domácností do našich kontrolních revizních šachet, které jsou majetkem obce Veřovice. Dopředu budete informováni o finálním napojení a propojení vašich domovních kanalizačních přípojek s našimi revizními kontrolními šachtami. Celou akci budeme muset zdárně dokončit a následně se o vaše splaškové vody již postaráme. Momentálně se o vaše splaškové vody nepostaráme, upozorňuji opravdu nepostaráme. Jen nám to stěžuje práci při výstavbě kanalizace.

Domovní kanalizační přípojky

Usilovně a nepřetržitě ve spolupráci s fy. AGPOL, s.r.o. Olomouc se pracuje na závěrečném dokončování projekčních prací na vašich domovních kanalizačních přípojkách k vašim nemovitostem (rodinným domům). Tato projektová dokumentace k domovním kanalizačním přípojkám byla či nebyla vámi hrazena částkou 1.500 Kč. V neposlední řadě je potřeba u rodinných domků viz. níže seznam č.p., aby vlastník dané nemovitosti se osobně dostavil na Obecní úřad ve Veřovicích a podepsal 2x situační výkres + plnou moc k zastupování při realizaci domovních kanalizačních přípojek. Tímto bych chtěl poprosit a požádat majitelé nemovitostí níže uvedených čísel popisných či evidenčních, aby se dostavili do 31.1.2020 na Obecní úřad ve Veřovicích k vyplnění a podepsání patřičných dokladů, aby bylo možno dále s těmito dokumenty pracovat a dopracovat se k úspěšnému územnímu souhlasu, územnímu rozhodnutí a vydání stavebního povolení na domovní část kanalizační přípojky k nemovitostem (rodinným domům).Dostavte se v termínu do 31.01.2020 !!!

Seznam nemovitostí vzestupně dle čísla popisného/evidenčního/parcelního:

č.popisná - 15,28,65,75,83,115,165,282,300, 320,629

č. evidenční – 13

č. parcelní – parc. č. 716,

V případě potřeby objasnění či vysvětlení nejasností v technických záležitostech se na mne kdykoli obraťte a já věřím, že vše společnými silami vyřešíme. Děkuji za pochopení.

Martin Fojtík

starosta obce Veřovice, tel. 736 689 699, email: starosta@verovice.cz