Jak třídit?

Plast

Patří sem fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren vhazujte pouze v menších kusech nebo ho balte samostatně.
Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Papír

Patří sem například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku.
Nepatří sem uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Do papíru nepatří ani použité dětské pleny. Tento odpad patří do popelnice.

Nápojový karton (tetrapak)

Patří sem krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba řádně sešlápnout.
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Nedávejte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

Tetrapaky se sbírají do plastových pytlů, které je možno vyzvednout na obecním úřadě

Kovy

Patří sem například konzervy, kovové obaly, alobal a další drobné kovy z domácnosti.
Nepatří sem plechovky od barev, ředitel a jiných chemikálií a dále plechovky obsahující zbytky potravin.

 

► Svoz odpadu – tříděný

Obec Veřovice zajišťuje svoz tříděného odpadu typu: plast, bílé i barevné sklo, kovy a papír. Tyto odpady občané vytřídí a umístí do kontejnerů, které jsou soustředěny na sběrných místech. Vývoz kontejnerů zajišťují Technické služby Valašské Meziříčí, s.r.o. dle aktuální potřeby na zavolání. Tetrapakové obaly občané třídí do pytlů, které si mohou vyzvednout na obecním úřadě. Jejich svoz se provádí přibližně 4x ročně a je vyznačen v kalendáři obce, který občané dostali do svých domácností. Pytle občané přistaví na obvyklá místa a pracovníci obce provedou jejich sběr a odvoz. Obec zajišťuje také sběr elektrospotřebičů (lednice, pračky, elektrické sporáky, televizory a jiné drobné elektrospotřebiče), které je možno odevzdat v budově revíru č.p. 197. V obci Veřovice je umístěn kontejner na textil, a to u  dolní Jednoty COOP. Zde mohou občané vhazovat pytle s čistým a řádně zabaleným textilem a použitou obuví.

Svoz odpadu - netříděný

Svoz směsného komunálního odpadu se v obci Veřovice provádí jednou za 14 dnů každé liché pondělí. Občané přistaví své popelnice na určená svozová místa a Technické služby Valašské Meziříčí, s.r.o. provedou jejich výsyp a odvoz. Komunální odpad by měl být vytříděný tak, aby neobsahoval samostatně oddělitelné plasty, kovy, sklo, čistý papír, nebezpečný odpad a odpady ze zahrad.

► Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Obec Veřovice zajišťuje dvakrát ročně také sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Do velkoobjemového odpadu patří například starý nábytek, křesla, matrace, koberce, podlahové krytiny a jiné materiály větších rozměrů, které nelze umístit do popelnic. Jako nebezpečný odpad lze odevzdat staré barvy, ředidla, rozpouštědla a lepidla a nádoby od nich, motorové, převodové a mazací oleje a jiné ropné látky, léčiva, izolační materiály, pneumatiky a jiné.

► Svoz biologicky rozložitelného odpadu

V obci Veřovice jsou umístěny také kontejnery, určené na svoz bioodpadu, které vyváží firma ASOMPO, a.s. každou středu. Do kontejnerů je možno ukládat odpad ze zahrádek například stonky a stvoly rostlin, větve a větvičky stromů, suché listí a trsy trávy a také odpad z domácností jako natě a slupky od ovoce a zeleniny. Nelze zde sypat kamení a hlínu.

Termíny sběru tetrapakových nápojových obalů: 10.1.2019, 4.4.2019, 11.7.2019, 10.10.2019